มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

โครงการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ในกรณีฉุกเฉิน​

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินโครงการการช่วยชีวิตสัตว์ป่าในกรณีฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เนื่องจากเกิดปัญหาการทอดทิ้งส้ตว์ป่า  การอพยพย้ายถิ่นตามฤดูกาลของสัตว์ป่าบางชนิดที่อาจบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือขาดอาหาร ขาดน้ำ  สัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากระบบนิเวศน์ถูกทำลาย  สัตว์น้ำและสัตว์ที่อาศัยตามแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำที่ถูกฝังทั้งเป็นจากการถมพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้าง  ซึ่งการช่วยเหลือสัตว์ป่าในแต่ละกรณี จำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสัตว์ป่าแต่ละชนิด  หากสัตว์ที่รับช่วยเหลือบาดเจ็บ จะทำการรักษา พักฟื้น และอนุบาลจนสัตว์อยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัยแล้วจึงได้นำคืนสู่ธรรมชาติหรือหาที่อยู่ที่เหมาะสม การดำเนินการต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย