บริจาค

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศลเอกชนที่ได้รับการยกเว้นภาษี ท่านสามารถนำใบเสร็จรับเงินที่มูลนิธิฯ ออกให้ ไปขอลดหย่อนภาษีได้