มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

องค์อุปถัมภ์

“ประเทศไทยกำลังเจริญก้าวหน้าหลายด้านในปัจจุบันนี้ เป็นความสำเร็จของการพัฒนาอย่างหนึ่ง แต่เราต้องไม่ลืมว่าในเวลาเดียวกันนี้ เราจะต้องถนอมทรัพยากรธรรมชาติด้วย เพราะชีวิตมนุษย์จะสุขสมบูรณ์ก็ด้วยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี งานของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย จึงเป็นเรื่องที่น่าชมเชย”

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2526 โดย นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ผู้บุกเบิกงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สารจากประธาน

การอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นเพื่อความอยู่รอดและเพื่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์  โลกเป็นผู้สร้างระบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นระบบที่มีชีวิต เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทั้งการเริ่มต้น ดำเนินไป และสิ้นสุดของทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  โลกคือแม่ใหญ่ของมวลชีวิตทั้งหมดในโลกนี้  ระบบธรรมชาติที่สมบูรณ์ของโลกดำเนินไปได้โดยทุกชีวิตมีส่วนร่วมเป็นกลไกที่เกื้อกูล เชื่อมโยง ส่งเสริม ควบคุม หล่อเลี้ยงซึ่งกันและกัน เป็นทั้งระบบจำเพาะแต่ละพื้นที่และระบบรวมของทั้งโลก

โครงการและกิจกรรมอนุรักษ์

โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทย

ในปี พ.ศ. 2555 มูลนิธิฯ ได้รับแจ้งว่ามีนกยูงไทยฝูงใหญ่ หากินและอาศัยอยู่ในพื้นที่ไร่นา ติดแนวเขตป่าสงวน ในอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โครงการช่วยเหลือสัตว์ป่า

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินโครงการการช่วยชีวิตสัตว์ป่าในกรณีฉุกเฉินในกรณีต่างๆ