มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

สารจากประธาน

“ธรรมชาติอยู่ได้  ชาติอยู่ได้”

การอนุรักษ์ธรรมชาตินั้นเพื่อความอยู่รอดและเพื่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์  โลกเป็นผู้สร้างระบบธรรมชาติ ซึ่งเป็นระบบที่มีชีวิต เคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทั้งการเริ่มต้น ดำเนินไป และสิ้นสุดของทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  โลกคือแม่ใหญ่ของมวลชีวิตทั้งหมดในโลกนี้  ระบบธรรมชาติที่สมบูรณ์ของโลกดำเนินไปได้โดยทุกชีวิตมีส่วนร่วมเป็นกลไกที่เกื้อกูล เชื่อมโยง ส่งเสริม ควบคุม หล่อเลี้ยงซึ่งกันและกัน เป็นทั้งระบบจำเพาะแต่ละพื้นที่และระบบรวมของทั้งโลก

มนุษย์ไม่สามารถทำลายหรืออนุรักษ์โลกนี้ได้ โลกนี้จะไม่มีวันตายด้วยน้ำมือของมนุษย์ แต่ระบบธรรมชาติสามารถถูกทำให้เสื่อมโทรมจนไม่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตหรือรักษาระดับคุณภาพชีวิตของคน สัตว์และพืช ในระดับที่มีอยู่ในวันนี้ต่อไปได้ ปัญหาใหญ่ที่สุดคือมนุษย์ไม่ได้มองว่าระบบธรรมชาติทั้งหมดเป็นสิ่งมีชีวิต เปรียบได้กับร่างกายมนุษย์ที่มีระบบหัวใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาทและสมอง ฯลฯ รวมกันเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ ธรรมชาติมีแสงแดด ดิน น้ำ ไฟ อากาศ ป่า สัตว์ป่า พืช ภูเขา ฝน ทะเล ฯลฯ เป็นอวัยวะของระบบธรรมชาติ เป็นระบบที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยง และมีผลต่อกัน และระบบเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่รวมกันเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่ของโลกทุกวันนี้ ทุกทวีปก็คือระบบย่อยของโลก ทุกประเทศก็คือระบบย่อยของทวีป ทุกอย่างรวมเป็นชีวิตเดียวกันหมด คือ ชีวิตของโลก

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าโลกนี้อายุประมาณ 4,500 ล้านปี และจะอยู่ต่อไปอีกประมาณ 4,500 ล้านปี ก็จะถึงกำหนดสิ้นสุด ซึ่งหมายถึงการสิ้นสุดของกาลเวลา ระบบธรรมชาติใช้เวลาสร้างมา 4,500 ล้านปี จนเป็นระบบที่ยิ่งใหญ่ ละเอียด ซับซ้อน งดงาม และสมบูรณ์ แต่มนุษย์อายุไม่ถึง 100 ปี ต่างพากันคิดว่าตัวเองอยู่เหนือธรรมชาติกัน บังอาจแก้ไข ปิดกั้น เปลี่ยนแปลง ทำลายระบบย่อยต่าง ๆ ของธรรมชาติ เพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้าระยะสั้น โดยขาดความรู้ความเข้าใจในระบบรวม จนในที่สุดชิ้นส่วน กลไกต่าง ๆ ของธรรมชาติเสียหาย เสื่อมโทรม จนขาดความสมบูรณ์และขาดความสามารถในการหล่อเลี้ยงชีวิตหรือสืบทอดและเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกันเช่นเดิมได้ ทำให้เกิดการสูญพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล อุณหภูมิ ฯลฯ ลดความสามารถของความอยู่รอดและของคุณภาพชีวิตของทุกชีวิตในโลกนี้ ผลกระทบเกิดขึ้นกับมนุษย์ สัตว์ และพืช แต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับโลก เพราะถึงแม้มนุษย์ สัตว์ หรือพืช จะถูกทำลายไปเท่าไหร่ โลกก็จะสร้างสัตว์ และพืชขึ้นมาใหม่ ซึ่งก็จะยิ่งใหญ่ ซับซ้อน งดงาม และน่ามหัศจรรย์ไม่น้อยกว่าธรรมชาติที่มีอยู่ในวันนี้ มนุษย์ทำลายอนาคตตัวเองได้ แต่ทำลายโลกไม่ได้บปีปราบธรรมชาติอายุ 4,500 ล้านปี ไม่สำเร็จแน่ แค่คิดก็ผิดแล้ว

ถ้าธรรมชาติอยู่ไม่ได้ ชาติก็อยู่ไม่ได้

พิสิษฐ์ ณ พัทลุง

ประธานมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์