มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

โครงการปลูกข้าวโพด 12 ไร่ให้นกยูง

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด และศูนย์การฟื้นฟูธรรมชาติและสัตว์ป่า  ณ ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน บนพื้นที่จำนวน 58 ไร่ เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยปฏิบัติงานปกป้อง ดูแลรักษาพื้นที่ และฟื้นฟูแหล่งอาหารที่ปราศจากสารเคมีใดๆ เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกยูงและสัตว์ป่าอื่นๆ ทำให้ปัจจุบันนอกจากจะสามารถอนุรักษ์นกยูงไทยในพื้นที่ได้แล้ว ยังมีสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ที่หายไปนาน กลับคืนสู่พื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่มีความปลอดภัยและเป็นระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์มากขึ้นแล้ว   แต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแหล่งอาหารให้กับนกยูงและสัตว์ป่าตามจำนวนของสัตว์ป่าที่มีเพิ่มมากขึ้น  มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำ “โครงการปลูกข้าวโพด 12 ไร่ ให้นกยูง” ขึ้น โดยจะปลูกข้าวโพดที่ปราศจากสารเคมีบนพื้นที่จำนวน 12 ไร่ ในบริเวณที่นกยูงลงมาหากินเป็นประจำ นอกจากข้าวโพด มูลนิธิฯ จะปลูกพืชอาหารสำหรับสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องต่อไป

เพื่อปลูกข้าวโพดที่ปราศจากการใช้สารเคมีใดๆ บนพื้นที่ 12 ไร่ ในเขตพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด บริเวณที่นกยูงจะลงมาหากินเป็นประจำ

มิถุนายน 2567 – กันยายน 2567

  1. กำหนดเขตพื้นที่ 12 ไร่ ภายในโครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน บริเวณที่นกยูงจะลงมาหากินเป็นประจำ
  2. ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการปลูกข้าวโพดในช่วงต้นฤดูฝน
  3. จัดหาพันธุ์ข้าวโพดที่เหมาะสมกับพื้นที่
  4. ดำเนินงานปลูกข้าวโพด
  5. ดูแล และเก็บวัชพืช
  6. เก็บเกี่ยวผลผลิต
รายการที่รายละเอียดจำนวนรวม
1เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสำหรับอาหารสัตว์ 1 ไร่ ต่อ 1 กระสอบๆละ 250012 ไร่ x 2500 บาท30,000
2ค่ารถไถปรับพื้นที่ และทำแปลงปลูก 800 บาท/ชั่วโมง วันละ 8 ชั่วโมง 4 วัน8 ชั่วโมง x 4 วัน x 800 บาท25,600
3ค่าปุ๋ยคอก กระสอบละ 30 บาท ใช้ 15 กระสอบต่อไร่ รวม 180 กระสอบ180 กระสอบ x 30 บาท 5,400
4ค่าแรงคนงานปลูก รายวัน ๆ ละ 500 บาท 5 คน 3 วัน (มิ.ย.)5 คน x 500 บาท x 3 วัน7,500
ค่าแรงคนงานกำจัดวัชพืชและดูแล รายวันๆ ละ 500 บาท 5 คน 6 วัน (มิ.ย.-ก.ค.)5 คน x 500 บาท x 6 วัน15,000
ค่าแรงคนงานเก็บผลผลิต รายวันๆ ละ 500 บาท 5 คน 3 วัน (ก.ย.)5 คน x 500 บาท x 6 วัน7,500
5ค่าใช้จ่ายอื่นๆ4 เดือน x 3000 บาท12,000
รวม103,000