มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

พื้นที่โครงการ

ศาลา ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร​

มูลนิธิฯ เริ่มก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ภายในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 โดยใช้ชื่อว่า “ศาลา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร” เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการและให้ความกรุณาจัดงาน “มยุราภิรมย์” เพื่อหาทุนในการดำเนินงานโครงการ

ศาลา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร มีวัตถุประสงค์สร้างไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาและวิจัยนกยูงไทยและสัตว์ป่าอื่นๆ ในท้องถิ่น  รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าให้ระบบนิเวศให้คืนความสมบูรณ์ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยนกยูงไทย

ศาลา ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยภายในศาลาฯ ได้จัดทำบอร์ดข้อมูลประวัติการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ความเป็นมาของโครงการฯ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนกยูง เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ได้เข้าใจรายละเอียดของโครงการฯ

ห้องสมุดรักษ์มยุรี

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร เล็งเห็นว่าศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ของคนในพื้นที่และบุคคลทั่วไป จึงได้สนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างห้องสมุดขึ้น และให้ชื่อว่า “ห้องสมุดรักษ์มยุรี” เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทย รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนรักการอ่านอันจะนำความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

 

ศาลาครูบาเจ้าศรีวิชัย ​

จัดสร้างขึ้นภายในบริเวณโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิริมงคลกับพื้นที่โครงการฯ และให้เป็นที่สักการะบูชา เพื่อรำลึกถึงครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ผู้ที่เป็นตำนานในการอนุรักษ์นกยูงไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ขนาดเท่าองค์จริงจากพระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ผ่านคุณนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2557​