มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

คณะกรรมการ​

​พิสิษฐ์ ณ พัทลุง

ประธานกรรมการ

อภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค​

รองประธานกรรมการ​

อารักษ์ สายาลักษณ์​

รองประธานกรรมการและเหรัญญิก​

สุเทพ จำแนกลาภ​

กรรมการและเลขานุการ​

ดวงรัตน์ ภูมิจิตร​

กรรมการ​

ประยุทธ์ เก่งลือชัยบุตร​

กรรมการ​

ลักษมันตร์ บุนนาค​

กรรมการ​

วีรพิชย์ สารกิจปรีชา​

กรรมการ​

ศุภกิจ ทองเจือ​

กรรมการ​

สุวัช สิงหพันธุ์​

กรรมการ​

โสภณ ดำนุ้ย​

กรรมการ​