มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปี 2561

รับบริจาคจากทีมงาน Virtual Sports Thailand โครงการ "แรดจะวิ่ง" Run for Rhino2018

ทีมงาน Virtual Sports Thailand ได้รวบรวมเงินจากโครงการ “แรดจะวิ่ง” Run for Rhino2018 จำนวน 465,000 บาท มอบให้ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบโดย พิสิษฐ์ ณ พัทลุง ประธานกรรมการ และวรรณประภา อัศวรักษ์ เลขาธิการ เพื่อนำไปช่วยเหลือกิจกรรมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ธรรมชาติ รวมถึงสนับสนุนการจัดพื้นที่เพื่อเป็นที่อยู่และขยายพันธุ์สัตว์และพืช