Wildlifefund

ก่อสร้าง ห้องสมุดรักษ์มยุรี

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร เล็งเห็นว่าศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร เล็งเห็นว่าศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์นกยูงไทยในถิ่นกำเนิด อ.ลี้ จ.ลำพูน เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ของคนในพื้นที่และบุคคลทั่วไป จึงได้สนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างห้องสมุดขึ้น และให้ชื่อว่า “ห้องสมุดรักษ์มยุรี” เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์นกยูงไทย รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ ส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนรักการอ่านอันจะนำความรู้ที่ได้นั้นไปพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

 

หลังจากที่ห้องสมุดสร้างเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2558 มูลนิธิฯ จึงเปิดขอรับบริจาคหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในทุกแขนง จากหลายหน่วยงานและจากบุคคลทั่วไป  โดยมีผู้ร่วมบริจาคหนังสือจากหลายหน่วยงาน รวมกว่า 600 เล่ม อาทิเช่น 

   1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

   2. หอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

   3. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   4. ห้องสมุดพฤกษศาสตร์ สำนักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  เป็นต้น 

   


 

องค์กรความร่วมมือ

องค์กรสามารถร่วมสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ไปกับมูลนิธิฯ
กำลังดี : Kamlungdeegroup TH
ปันบุญ
xCash extra benefits - xCash
Herringbone (แฮริ่งโบน)
โครงการ e-Donation กสิกรไทย
ธนาคารออมสิน
wildlifefund

ธรรมชาติอยู่ได้ ชาติอยู่ได้

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
64 รามอินทรา ซ. 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร.(66) 2-552-2111, 02-552-2790 แฟกส์.(+66) 2-552-6083 มือถือ.081-940-3740

เพิ่มเพื่อน
wildlifefund.or.th © 2018 All rights reserved.
ติดต่อเรื่องทั่วไป
081-940-3740

ของที่ระลึก, งานออกร้าน
081-666-4531