มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

ร่วมโครงการศึกษาธรรมชาติ

ร่วมโครงการศึกษาธรรมชาติ

มูลนิธิฯ จัดโครงการศึกษาธรรมชาติเพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการร่วมเดินทางเข้าสัมผัสกับธรรมชาติในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมูลนิธิฯ จะประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครผู้ร่วมเดินทางล่วงหน้า โดยท่านสามารถติดตามโครงการได้ทางสื่อต่างๆ ของมูลนิธิฯ

โครงการศึกษาธรรมชาตินั่งรถไฟดูนกอพยพที่ อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563